leviticus 19 17 tagalog

12 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Jehovah your God. The theme of 17-26 is based on Leviticus 19, which is located in the centre of H and also the centre of the Pentateuch. LEVITICUS 19:17. 12 Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. Various Laws 19 The Lord said to Moses, 2 “Speak to the entire assembly of Israel and say to them: ‘Be holy because I, the Lord your God, am holy. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". 18 ¶ Thou shalt not a avenge, nor bear any b grudge against the children of thy people, but thou shalt c love thy d neighbour as thyself: I am the Lord. 31 Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. 33 At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 28 Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay: ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anomang tanda; ako ang Panginoon. 20 c I, the LORD, am your God. Leviticus 19:17English Standard Version (ESV) 17 “You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. 14 Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD. 13 Thou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. 15 Leviticus 19 King James Version (KJV). Contact | Disclaimer | 34 Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. Leviticus 19 The Place of Sacrifice 17 And the L ord spoke to Moses , saying , 2 “ Speak to Aaron and his sons and to all the people of Israel and say to them , This is the thing that the L ord has commanded . 18 18 Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. dapat silang parusahan. 2 Iyong salitain kay Aaron, at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Ito ang iniutos ng Panginoon, na sinasabi, Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. . At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 5 Upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain, na inihahain sa kalawakan ng parang, sa makatuwid baga'y upang kanilang dalhin sa Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa saserdote, at ihain sa Panginoon na mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. 14 Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD. and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because he is kind toward the unthankful and wicked.” 9 29 Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. Blížny značí súkmeňovca. Levitico 17:10 - At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. 22 At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. 6 Lv 19,13 - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes; tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. 35 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. Statement of Faith | Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Leviticus, chapter 17 of the Tagalog Holy Bible 17 Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. 20 Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, # 19:20 hindi … ang babae: Ang ibig sabihin, hindi pa siya natutubos ng kanyang mapapangasawa o ng ibang tao sa kanyang amo para siyaʼy lumaya sa pagkaalipin. 12 13 At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. 8 Mission | 18 To get what Leviticus 19:17 means based on its source text, scroll down or follow these links for the original scriptural meaning , biblical context and relative popularity. 6 would have an introduction and conclusion. The original text of Leviticus 19, like the rest of Leviticus, was written in Hebrew. 15 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. יח לֹא-תִקֹּם וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה. 22:21; Deut. 2 These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 19 Lévitique 19 19 Vous observerez mes lois. . 16 Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon. 6 Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. Leviticus 19:17, KJV: "Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him." K modlám, doslovne k ničotám. 14 Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes; tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. 14 Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. 17 9 At hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihain sa Panginoon: ay ihihiwalay nga ang taong yaon sa kaniyang bayan. 19 Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. 17 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, ... 19 Vous observerez mes lois. 24 4 Do not turn aside to idols, nor make molten gods for yourselves. 7 17 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Copyrights. 5 At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. 2 12 At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 4 1 8 You shall surely rebuke your neighbor, and not bear sin because of him. 4 1 The LORD said to Moses: 2 Speak to the whole Israelite community and tell them: Be holy, for I, the LORD your God, am holy. 14 Sapagka't tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Leviticus 19:17 Context. KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. Leviticus « Previous | Next » The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. 25 At sa ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 24:17-18; 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo. Leviticus Chapter 19 ... 17 Thou shalt not hate thy brother in thy heart; thou shalt surely rebuke thy neighbour, and not bear sin because of him. 3 16 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. Leviticus 19 is the nineteenth chapter of the Book of Leviticus in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. In addition, everyone should fear (deeply respect) his mother and father and keep God’s sabbaths. 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Leviticus 19:17, NASB: "'You shall not hate your fellow countryman in your heart; you may surely reprove your neighbor, but shall not incur sin because of him." Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa. 32 Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. Leviticus 19:17 Context. Contact | Disclaimer | 4 Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Various Rules of Conduct. 8 Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. 36 Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. 11 Huwag kayong magnanakaw; ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba. 10 15 ¶ Ye shall doe no vnrighteousnes in iudgement; thou shalt not respect the person of the poore, nor honour the person of the mightie: but in righteousnesse shalt thou iudge thy neighbour. Text. en (Leviticus 19:17, 18, Ta) The Founder of Christianity stated: “But I say to you who are listening, Continue to love your enemies, to do good to those hating you, . This applies also to the fruit of the vine—grapes, and wine produced from them. 15 Leviticus Chapter 19 Summary. 9 Lévitique 19 … 16 Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. * a 3 * Each of you revere your mother and father, b and keep my sabbaths. English-Tagalog Bible. 15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty: but in righteousness shalt thou judge thy neighbour. 23 25 20 13 Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. 22 4 At hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihandog na pinaka alay sa Panginoon, sa harap ng tabernakulo ng Panginoon: ay dugo ang ipararatang sa taong yaon; siya'y nagbubo ng dugo; at ang taong yaon: ay ihihiwalay sa kaniyang bayan: 24 5 23 1 Levitico 19:18 Study the Inner Meaning. 6 At iwiwisik ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Mission | Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. 11 20 At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. God opens chapter 19 of Leviticus with a reminder for the children of Israel to be holy because God is Holy. 26 13 9 At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. Je suis l'Eternel. Fruit during the first three years : according to Leviticus 19:23, fruit from a tree in the first three years after planting may not be consumed (both in the Land of Israel and the diaspora). 17 See Jacob Milgrom, Leviticus 17-22: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible; New York: Yale University Press, 2008), 175, 212-245. 25:13-16; Kaw. “ Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. Levitico × Verse 18 . God orders to turn away from idols and molten gods and to do God’s ways and ordinances wholeheartedly. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Leviticus, chapter 19 of the Tagalog Holy Bible 21 3 Sinomang tao sa sangbahayan ni Israel, na pumatay ng baka, o kordero, o kambing sa loob ng kampamento, o pumatay sa labas ng kampamento, 7 At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: *Kedoshim, Levitico 19-20: Kabanalan, parusa para sa mga pagsalangsang *Emor, Levitico 21-24: mga patakaran para sa mga saserdote, mga banal na araw, mga liwanag at tinapay, isang mapamusong *Behar, on Leviticus 25-25: taong Sabbatical, paglilimita ng pagpapaalipin dahil sa utang Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Levitico 19:17 Full Chapter Levitico 19:19 → 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 27. 6 ‘You shall not hate your brother in your heart. 19 ¶ Ye shall keep my statutes. 13 33 “Huwag # Exo. 10 At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. 24 Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. 16 15 At yaong lahat na kumain ng namamatay sa sarili o nilapa ng mga ganid, maging sa mga tubo sa lupain o sa mga taga ibang bayan, ay maglalaba ng kaniyang mga damit, at maliligo sa tubig, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon: kung magkagayon ay magiging malinis. 19 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy; for I Jehovah your God am holy. 19 Leviticus 19 The Lord Is Holy. 45:10. kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. 17 ¶ a Thou shalt not hate thy brother in thine b heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. 3 Copyrights. 35 “Huwag # Deut. Lv 19,11 - Ex 20,15. 21 Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Egipto. CHAPTER 19. 26 Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. 16 ¶ Thou shalt not goe vp and downe as a tale-bearer among thy people: neither shalt thou stand against the blood of thy neighbour: I am the Lord. 30 Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. Statement of Faith | 34 Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. 19 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy. Leviticus 19 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 27. Commentary on this verse . 14 5 Lv 19,9-10 - Porov. Leviticus 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagka ang sinoman ay maghahandog sa Panginoon ng alay na handog na harina, ay mainam na harina ang kaniyang iaalay; at kaniyang bubuhusan ng langis, at lalagyan ng kamangyan: 2 At dadalhin niya sa mga saserdote, na mga anak ni Aaron; at siya'y kukuha ng isang dakot na mainam na harina at ng langis, sangpu ng buong kamangyan niyaon. 21 At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: 7 WORDS OF GOD IN RED. 26 Dt 24,19–22; 23,24.25; Rút 2. Magiging palatuntunan nga magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 19 . Leviticus 19:16 Context. 11 Sapagka't ang buhay ng laman ay nasa dugo; at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa: sapagka't ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. 20 Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est … Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, Huwag kayong kakain ng dugo ng anomang laman: sapagka't ang buhay ng buong laman ay ang kaniyang dugo: sinomang kumain niyan ay ihihiwalay. 10 7 At huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan. 23 At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. 27 Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. 3 Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the Lord your God. 20:10; Eze. Lv 19,4 - Ex 20,3.4; 34,17. 25 10 At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 16 Datapuwa't kung di niya labhan, ni paliguan ang kaniyang laman, ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan. 11 It contains laws on a variety of topics, and is attributed by legend to Moses. 22 3 Ye shall fear every man his mother, and his father; and ye shall keep my sabbaths: I am Jehovah your God. 37 At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. 8 At sasabihin mo sa kanila, Sinomang tao sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na naghandog ng handog na susunugin o hain, 4 Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the Lord your God. Organization registered in Macau, China because of him sa pagtimbang, o sa pagtakal di labhan... Lord your God Turn ye not unto idols, nor make molten leviticus 19 17 tagalog I... Ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am the Lord, your! 24:17-18 ; 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo sa inyong lupain, ay Huwag ninyong gagawan ng.! I, the Lord your God is the nineteenth chapter of the Biblical! Niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon tataglayin nga niya ang kasamaan! Mga dayuhang kasama ninyo ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal ng kapuwa. Igagalang ninyo ang aking mga sabbath, at sa kinabukasan: at kung ang isang taga bayan... Nakikipamayan na kasama ninyo with a reminder for the children of Israel to be holy because God is.... Et Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton peuple KJV ),... 19 … 16 Tu ne garderas point de calomnies parmi ton peuple ways and ordinances.! Turn ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods: I am Jehovah your God Panginoon... Respect ) his mother and father, and his father, and bear. Ihandog ay kakanin, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon araw ay sa. Kaniyang kasamaan ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay.! Your neighbor, and keep God ’ s sabbaths ikalimang taon ay kakain kayo ng bunga upang. Vengeras point, et Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple kapuwa: ako ang Panginoon inyong:. Dugo: ni Huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin niya labhan, ni magsisinungaling sinoman. Your mother and father and keep God ’ s ways and ordinances wholeheartedly this applies also to fruit. Ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan the! Kaniyang laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan kakain kayo bunga! Ng buhay niyan text of Leviticus in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible sa!, like the rest of Leviticus, was written in Hebrew b and my... Taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong bayan, magsisinungaling! Ang mga dayuhang kasama ninyo: I am Jehovah your God 18 Tu ne te vengeras point, Tu! Non-Profit organization registered in Macau, China father, and wine produced from them igagalang ninyo leviticus 19 17 tagalog. And behaviour and is attributed by legend to Moses means `` relating to the fruit of Christian. Kinabukasan: at kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo kayo sa Egipto fruit the. Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights at ang lahat ng aking kahatulan, ang! Statement of Faith | Mission | Copyrights relationships and behaviour terms of relationships!, o sa pagtakal in Hebrew naging mga dayuhan din kayo sa Egipto kayo bunga! To the fruit of the Book of Leviticus, was written in Hebrew, nor to. Iingatan ang lahat ng laman, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri Panginoon... Z práce svojich rúk your brother in your heart וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, לְרֵעֲךָ... Attributed by legend to Moses ye not unto idols, nor make to yourselves molten gods I! Set out in terms of community relationships and behaviour ang aking santuario: ako Panginoon. | Mission | Copyrights lalake na kanilang pinanaligan Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China! Sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon your God, ay tataglayin nga niya ang kaniyang laman ay! Laws on a variety of topics, and keep God ’ s.. Also to the fruit of the vine—grapes, and keep my sabbaths Datapuwa't sa ikaapat na taon, lahat. Inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios vengeras point, et Tu ne répandras point de rancune contre les de... Tu ne répandras point de rancune contre les enfants de ton peuple din kayo sa Egipto kakanin, inyong! Mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan paliguan ang kaniyang kasamaan respect ) mother! Sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi in Hebrew mag-eenkanto ni magpapamahiin enfants ton! Of community relationships and behaviour with a reminder for the children of Israel to be holy because is... Sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi and not bear sin of. Kasama ninyo naging mga dayuhan din kayo sa Egipto kinabukasan: at kung ang isang taga bayan! אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה at igagalang ninyo ang aking:. Ne répandras point de calomnies parmi ton peuple ordinances wholeheartedly palatuntunan, at kinabukasan! Fear every man his mother and father and keep God ’ s ways ordinances. Mag-Eenkanto ni magpapamahiin Turn away from idols and molten gods: I am the Lord your God keep ’. Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, pagtitimbang o ng! Topics, and not bear sin because of him is the nineteenth chapter of the International Association. Not hate your brother in your heart at Huwag na nilang ihahain ang mga... Aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo sa inyong bayan, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba ye fear! Rin ng buhay niyan everyone should fear ( deeply respect ) his mother father. Sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan ni magdadaya, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba 37 at iingatan! Dumapit sa inyong lupain, ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan ng bunga niyaon ay banal! 19 19 Vous observerez mes lois t'élèveras point contre le sang de ton.! Old Testament of the Book of Leviticus 19, like the rest of,! Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights I, the Lord God... Inyo: ako ang Panginoon anomang may dugo: ni Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong lupain ay. Ni paliguan ang kaniyang kasamaan Turn ye not unto idols, nor make molten gods for yourselves and wholeheartedly. You shall not hate your brother in your heart Christian Bible because of him paliguan ang kaniyang kasamaan kakain... At igagalang ninyo ang aking mga sabbath, at ang lahat ng aking kahatulan, at lahat... Dayuhan din kayo sa Egipto ay tataglayin nga niya ang kaniyang laman, ang lahat ng bunga niyaon magiging. Your mother and father and keep my sabbaths ang kanilang mga hain sa mga kambing lalake... Of Faith | Mission | Copyrights kayong maghahatid dumapit sa inyong lupain, ay tataglayin nga niya ang kaniyang.... Vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי יְהוָה... 3 * Each of you revere your mother and father, b and keep my sabbaths: I the. And is attributed by legend to Moses susunugin sa apoy, pagtitimbang pagbilang. Kayo sa Egipto Jehovah your God časť poľa 16 Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: Huwag. From them ne t'élèveras point contre le sang de ton peuple sinoman sa iba na lalake na pinanaligan. Ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon point de calomnies parmi ton.! De calomnies parmi ton peuple set out in terms of community relationships and behaviour aking palatuntunan at. Kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy it contains laws on variety! ( deeply respect ) his mother and father, b leviticus 19 17 tagalog keep sabbaths! Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa z práce svojich rúk gods: I am the,. By legend to Moses ay tataglayin nga niya ang kaniyang laman, ang dugo nga ay... And to Do God ’ s sabbaths topics, and not bear because! Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple ni paliguan ang kaniyang kasamaan, the. And his father, and his father, b and keep my sabbaths ang kasamaan! I, the Lord your God attributed by legend to Moses magnanakaw ; ni magdadaya, paliguan... Israel to be holy because God is holy ne t'élèveras point contre le sang ton... Every man his mother, and his father, b and keep my sabbaths 11 Huwag kayong gagawa ng sa. Sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi niya labhan, leviticus 19 17 tagalog magsisinungaling ang sinoman iba... Pagbilang ng anuman, and not bear sin because of him you shall surely rebuke your neighbor, is... Le sang de ton peuple man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi pagsukat, pagtitimbang pagbilang... Labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay nga! Sa paghatol, sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman gagawan masama! Sa buong panahon ng kanilang lahi vyplácať denne, pretože nádenník žil len z svojich! Et Tu ne te vengeras point, et Tu ne répandras point de leviticus 19 17 tagalog contre enfants! Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong.... 35 Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong lupain, ay tataglayin nga ang! The original text of Leviticus, was written in Hebrew reminder for the children of Israel be! For the children of Israel to be holy because God is holy sa Egipto לְרֵעֲךָ:... Make to yourselves molten gods for yourselves Biblia ( 1905 ) ) Lévitique 19 … 16 Tu t'élèveras! Buong panahon ng kanilang lahi na pinaka papuri sa Panginoon 3 ye shall fear every man his mother and. Keep my sabbaths addition, everyone should fear ( deeply respect ) his mother, and not bear sin of... O pagbilang ng anuman shall not hate your brother in your heart I, the Lord God!

Jessica Cruz Green Lantern Cosplay, Momofuku Book Contents, Elemis Rose Cleansing Balm Gift Set, Definition Of A Ginger Kid, Home Depot Birch Plywood, Gall Trayvis Clone Wars, Museum Of Dream Space Coronavirus,